322 Newton Exchange/Scottsdale

Jump to route summary

322 Newton Exchange
322 Scottsdale

Jump to trip length

MF
Sat
Sun

Jump to blocks

MF
Sat
Sun
Route diagram
Locate buses

322 Newton Exchange

322 Scottsdale

Trip length

MF

Sat

Sun

Blocks

Line/BlockDepotHeadsignsStartEndDurationSchedule
975 051XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
05:1020:0914:59MTuWThF (1/01-4/14)
975 052XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
05:3022:1116:41MTuWThF (1/01-4/14)
975 053XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
05:4022:2216:42MTuWThF (1/01-4/14)
975 054XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
05:5021:4215:52MTuWThF (1/01-4/14)
975 055XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
06:1020:1414:04MTuWThF (1/01-4/14)
975 057XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
15:3022:0206:32MTuWThF (1/01-4/14)
975 058XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
16:1521:5105:36MTuWThF (1/01-4/14)
975 052XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
07:5021:4213:52Sa (1/01-4/14)
975 053XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:1022:0213:52Sa (1/01-4/14)
975 054XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:3021:3213:02Sa (1/01-4/14)
975 055XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:2022:1213:52Sa (1/01-4/14)
975 056XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:5021:5213:02Sa (1/01-4/14)
975 052XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:1521:1312:58Su (1/01-4/14)
975 053XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:3022:0013:30Su (1/01-4/14)
975 054XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
08:4521:3012:45Su (1/01-4/14)
975 055XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
10:3021:0110:31Su (1/01-4/14)
975 056XHT
322 Newton Exchange
322 Scottsdale
10:2020:5310:33Su (1/01-4/14)