247 Grouse Mountain/Downtown

Jump to route summary

247 Grouse Mountain
247 Downtown

Jump to trip length

MF
Sat
Sun

Jump to blocks

MF
Sat
Sun
Route diagram
Locate buses

247 Grouse Mountain

247 Downtown

Trip length

MF

Sat

Sun

Blocks

Line/BlockDepotHeadsignsStartEndDurationSchedule
130 037BTC
222 Phibbs Exchange
247 Grouse Mountain
222 Metrotown Station
14:5218:2503:33MTuWThF (9/05-1/01)
210 011BTC
211 Seymour
214 Blueridge
228 Grand Blvd To Lynn Valley
228 Grand Blvd To Lynn Valley
229 Lonsdale Ave to Lynn Valley
230 Upper Lonsdale
230 Upper Lonsdale
232 Phibbs Exchange
247 Grouse Mountain
28 Phibbs Exchange
210 Burrard Station
211 Phibbs Exchange
214 Phibbs Exchange
228 Grand Blvd To Lonsdale Quay
229 Lonsdale Ave to Lonsdale Quay
230 Lonsdale Quay
230 Lonsdale Quay
28 Joyce Station
05:3420:0114:27MTuWThF (9/05-1/01)
210 021BTC
229 Lonsdale Ave to Lynn Valley
230 Upper Lonsdale
230 Upper Lonsdale
231 Lonsdale Quay
246 Highland
247 Grouse Mountain
249 Delbrook
229 Lonsdale Ave to Lonsdale Quay
230 Lonsdale Quay
230 Lonsdale Quay
231 Harbourside
246 Downtown
249 Lonsdale Quay
06:2818:5012:22MTuWThF (9/05-1/01)
210 025BTC
228 Grand Blvd To Lynn Valley
229 Lonsdale Ave to Lynn Valley
230 Upper Lonsdale
246 Highland
249 Delbrook
228 Grand Blvd & 15th St
228 Grand Blvd To Lonsdale Quay
229 Lonsdale Ave to Lonsdale Quay
230 Lonsdale Quay
246 Downtown
247 Downtown
249 Lonsdale Quay
06:5026:1319:23MTuWThF (9/05-1/01)
210 051BTC
232 Phibbs Exchange
247 Grouse Mountain
15:5517:3601:41MTuWThF (9/05-1/01)
210 055BTC
212 Deep Cove
212 Deep Cove
232 Phibbs Exchange
236 Grouse Mountain
247 Grouse Mountain
211 Phibbs Exchange
16:1022:3906:29MTuWThF (9/05-1/01)
210 068BTC
246 Highland
249 Delbrook
246 Downtown
247 Downtown
249 Lonsdale Quay
06:3209:1702:45MTuWThF (9/05-1/01)
240 064BTC
241 Upper Lonsdale
247 Grouse Mountain
241 Downtown
247 Downtown
06:3509:1202:37MTuWThF (9/05-1/01)
240 069BTC
247 Downtown
07:4108:2200:41MTuWThF (9/05-1/01)